Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu na internetové adrese shop.xiaomi-czech.cz.

 

Majitel eshopu:

Mi Bohemia s.r.o.

Praha - Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 00

IČO: 29138949

DIČ: CZ29138949

Dále jen „Společnost“

 

Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky Společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva “) uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující “) prostřednictvím Internetového obchodu Společnosti.

1.2       Internetový obchod je Společností provozován prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese shop.xiaomi-czech.cz (dále jen „Internetový obchod “)

1.3       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4       Znění obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5       Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Uživatelský účet

2.1        Na základě registrace Kupujícího provedené na stránkách Internetového obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet “). V případech, kdy to Internetový obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2        Při registraci na stránkách Internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Společností považovány za správné.

2.3        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím stranám.

2.5        Společnost může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6        Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

Uzavření kupní smlouvy

3.1        Nabídka zboží prezentovaného v internetovém obchodě je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2        Internetový obchod obsahuje informace o zboží nabízeném Společností k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách Internetového obchodu.

3.3        Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu)

-          údaje o Kupujícím

-          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

-          informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „Objednávka “)

3.4        Před zasláním Objednávky Společnosti je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.5        Společnost neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího “).

3.6        Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7        Smluvní vztah mezi Společností a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo v rámci potvrzení v Uživatelském účtu Kupujícího.

3.8        Kupující bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší do základní sazby.

3.10    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.

Cena zboží a platební podmínky

4.1        Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se tak dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.2        Pro úhradu kupní ceny zboží Společnosti může Kupující zvolit jeden z následujících způsobů:

-          platba v hotovosti při převzetí zboží

-          online platba prostřednictvím platební brány (např. platební kartou)

(způsoby úhrady si Kupující vybírá z možností zobrazených v elektronickém košíku Internetového obchodu)

4.3        Společnost je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník se nepoužije.

4.4        V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

4.5        Jakékoliv slevy z kupní ceny zboží poskytnuté Společností Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6        Na základě kupní smlouvy vystaví Společnost Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad - fakturu a zašle jej elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího. Společnost je plátcem DPH.

Přeprava a dodání zboží

5.1        Přepravu zboží zajišťuje DPD  a to v rámci České republiky. Náklady na přepravu zboží se liší dle zvoleného způsobu přepravy, který si zvolí Kupující při vytváření Objednávky. Možné způsoby a podmínky přepravy zboží jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v sekci "Doprava".

5.2        Dodání zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností Společnosti realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá).

5.3        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4        Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo zakládající oprávněné podezření na poškození zboží, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě je Kupující povinen sepsat s přepravcem zápis o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější Reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

6.1        Kupující má právo odstoupit od Objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Storno lze provést prostřednictvím elektronické pošty na adrese eshop@xiaomi-czech.cz

6.2        Do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující převezme zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem Objednávky několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

6.3        Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení zaslanému Společnosti. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6.4        Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.5        Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.6        Pokud odstoupí Kupující od kupní smlouvy, budou mu Společností bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy, vráceny všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Společností nabízený). Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Podmínkou pro vrácení prostředků Společností je schválení bezvadnosti zakoupeného zboží zaměstnancem Společnosti.

6.7        Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí Společnosti, že odstupujete od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu Společnosti obdržené zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím lhůty 14 dnů.

6.8        Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

6.9          S vrácením platby má Společnost právo vyčkat do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než Kupující prokáže, že jej Společnosti odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.10       Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11        Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Společnosti vrátit i poskytnutý dárek.

6.12        Storno Objednávky ze strany Společnosti

Společnost si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v těchto případech:

-          zboží se již nevyrábí nebo nedodává

-          výrazně se změnila ze strany dodavatele cena zboží

-          v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá), za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř a jiné zjevné chyby v psaní

-          v případě rezervace na prodejně je rezervace automaticky stornována po uplynutí 30 dní od jejího vytvoření

 V případě storna Objednávky ze strany Společnosti neprodleně kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, a není poté dohodnuto jinak, Společnost je povinna Kupujícímu vrátit všechny platby, které od něj obdržela a to nejpozději do 30 dnů od storna Objednávky ze strany Společnosti. Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčí jinak.

Odpovědnost za vady a záruka

7.1        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2        Kupující má možnost v záruční době uplatnit právo z odpovědnosti Společnosti za vady zboží (dále jen „Reklamace “). Na žádost Kupujícího je Společnost povinen poskytnout záruku písemnou formou.

7.3        Kupující je oprávněn uplatnit Reklamaci zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

7.4        Společnost odpovídá Kupujícímu, že zboží v době, kdy jej Kupující převzal:

-          má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání pak takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

-          odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

-          je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

-          vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.5        Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.6        Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7        Právo Reklamace zboží Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, tuto vadu sám způsobil, jednalo se o zboží rychle se kazící, či použité.

7.8        Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 7.9        Právo Reklamace je Kupující povinen uplatnit v případě nákupu mobilního telefonu u VSP Data a.s., na adrese servisního střediska VSP DATA a.s., Service Park Area, Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II. V případě, že se nejedná o mobilní telefon, pak Kupující uplatní reklamaci na adrese Společnosti. Za okamžik uplatnění Reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen pro dodržení termínu pro možnost uplatnění Reklamace počítat s termíny dodání Kupujícím zvolené dopravní služby.

7.10    Společnost je povinna Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil Reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Společnost vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté Reklamace Společnost vydá Kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.11    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Společnost s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se u zboží jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.12    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Společnost neobdržela veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení Reklamace (např. části zboží). Společnost je povinna si vyžádat doplnění chybějících náležitostí od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení Reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

7.13    Po vyřízení oprávněné Reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání Reklamace, stejně tak, byla-li Reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové. V případě neoprávněné Reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání Reklamace se počítá ode dne přijetí zboží servisním střediskem Společnosti.

7.14    V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné Reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Společnost nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou Reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.15    Společnost po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

7.16    V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od vyrozumění Kupujícího o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání Reklamace) je Společnost oprávněna účtovat při výdeji Reklamace částku za uskladnění.

7.17    Pokud je poskytována delší doba záruky, než doba uvedená čl. 7.3, Společnost určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

7.18    V případě, že ke zboží neexistuje záruční list, slouží namísto něj daňový doklad – faktura.

7.19   Společnost nezodpovídá za předměty nesouvisející s reklamovanou vadou, které Kupující zašle spolu s reklamovaným výrobkem, zejména za paměťové karty ponechané v zařízení. Pro zaslání vzorků videa lze použít přenos např. přes uschovna.cz, nebo přiložit k zásilce CD.

7.20    V případě, že Reklamace splňuje nárok na odstoupení od kupní smlouvy (3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná různá závada) a zařízení zůstalo v servisním středisku, zašle Kupující reklamační protokoly na email eshop@xiaomi-czech.cz s požadavkem na vystavení dobropisu.

Ochrana osobních údajů

8.1        Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně jen „osobní údaje “).

8.3        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

8.4        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnosti o změnách ve svých osobních údajích.

8.5        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6        Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Společností bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím stranám.

8.7        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti poštou nebo elektronickou poštou na adresu eshop@xiaomi-czech.cz nebo oznámením Společnosti telefonicky. Podmínkou pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je jednoznačná identifikace Kupujícího.

8.8         Požádá-li Kupující o informaci o rozsahu zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat v případě, pokud je požadavek oprávněný a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku Společností. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.

- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (Kupujícího).

8.9         V případě, že by se Kupující domníval, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

- požádat Společnosti nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

8.10         Požádá-li Kupující o zaslání svých osobních údajů evidovaných u Společnosti, je mu Společnost povinna vyhovět a zaslat Kupujícímu jeho strojově zpracovatelné evidované osobní údaje a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku Společností. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.

- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (Kupujícího).

8.11         Požádá-li Kupující o smazání svých osobních údajů evidovaných u Společnosti, je mu Společnost povinna vyhovět a vyrozumět žadatele o stavu žádosti, a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku Společností. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.

- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu.

8.12        Registrovaný zákazník může využít možnosti správy svých osobních údajů přímo v administraci zákaznického účtu, stránka "Můj účet", kde je mu umožněno následující.

- Změnit heslo

- Přihlásit / odhlásit se k odběru novinek

- Změnit fakturační a dodací adresy

- Prohlížet historii objednávek

8.13       Samostatným požadavkem podaným prostřednictvím elektronické pošty na adresu eshop@xiaomi-czech.cz lze pak požádát o následující:

- Zadat žádost o zaslání osobních údajů evidovaných u Společnosti.

- Zadat žádost o smazání osobních údajů evidovaných u Společnosti

- Stáhnout své osobní údaje ve strojově zpracovatelné formě, které jsou evidované u Společnosti

Je-li žádost Kupujícího na odstranění závadného stavu shledána oprávněnou, Společnost nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li Společnost nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není zároveň dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Sekce 8 je v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

9.1        V případech, kdy se Kupující cítí poškozený jednáním Společnosti, je oprávněn kontaktovat společnost za účelem nápravy, na emailovou adresu eshop@xiaomi-czech.cz.

9.2        V případech kdy se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

9.3        Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

9.4        U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

9.5        Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.

9.6        Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show &lng =CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

9.7        Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

9.8        V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.9        Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10.        Zpětný odběr elektrozařízení

Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej Kupující odevzdá na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Nefunkční elektrozařízení je zakázáno demontovat. Kupující odevzdává zařízení v původním stavu.

Je zakázáno vyhazovat použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!

Společnost je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s. se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. Na webových stránkách www.asekol.cz/asekol jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Naši zákazníci mohou bezplatně odevzdat staré elektrozařízení na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s. uvedených na následujícím odkazu: https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/ . Jestliže je Objednávka dodávána prostřednictvím přepravní služby, nabízí elem6 s.r.o. odvoz použitého elektrozařízení podobného typu a použití ve stejném počtu kusů (kus za kus). V případě, že má zákazník o tuto službu zájem, je nutné poslat tento požadavek na email info@elem6.com před provedením Objednávky.

Závěrečná ustanovení

11.1        Kupující bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.2        Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3        Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ustanovení ostatních. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.5        Vznikne-li i tak mezi dodavatelem a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice.

11.6        Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.7        Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2020 a ruší obchodní podmínky předcházející.